Video cài đặt ứng dụng

HOME | VN | Video cài đặt ứng dụng
 

Mobile App Setting

Ứng dụng điện thoại・Phương pháp cài đặt

 

Phương pháp tạo project (tiếng Anh)

 

Cài đặt hiển thị dữ liệu số (tiếng Anh)

 

Cài đặt hiển thị  gauge tile (tiếng Anh)

 

Cài đặt hiển thị Tank tile (tiếng Anh)

 

Cài đặt hiển thị indicator (tiếng Anh)

 

Cài đặt hiển thị chart (tiếng Anh)

Cài đặt tốc độ truyền tin (tiếng Anh)

Cài đặt mã PIN cho máy phát (tiếng Anh)

Cài đặt máy phát về 0 (tiếng Anh)

Phương pháp xuất dữ liệu (tiếng Anh)

Tải ứng dụng dành cho điện thoại/máy tính bảng

Có thể tra cứu bằng từ khoá Watchlog/Hydrotechnik
 
 Cảm ứng không dây diện rộng, dưới đây↓
[800m+800m=1.6km]